[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: DEFINITION (Nihongin)YN3 Gabriel Owens wrote:

> Who do I make the check out to?
> 
> > syokubutsu ni neoi wo surukoto ha syokubutsu ga yokyu
> > sareru area wo ou tameni aru bunkai sareta yukiteki na
> > yohin (fukumu, tadashi dobutsu tindenbutsu he seigensarete
> > inakatta) wo shiyo suru, seirai no hiyouka no process de aru.
> > doji ni, sinsyoku wo fuseide ori, jimen karano sikkeno joki
> > wo gensyo saseru aida, tetsuduki ha sigeki sareta plant
> > kaihatsu no tameno tsuti wo houhu ni suru.

Awesome!! You need to include a graphic file though with the original
script. None of this Gaijin alphabet stuff!! :)

Kevin