[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: DEFINITION (Nihongin)> syokubutsu ni neoi wo surukoto ha syokubutsu ga yokyu
> sareru area wo ou tameni aru bunkai sareta yukiteki na
> yohin (fukumu, tadashi dobutsu tindenbutsu he seigensarete
> inakatta) wo shiyo suru, seirai no hiyouka no process de aru.
> doji ni, sinsyoku wo fuseide ori, jimen karano sikkeno joki
> wo gensyo saseru aida, tetsuduki ha sigeki sareta plant
> kaihatsu no tameno tsuti wo houhu ni suru.

mulch wa nan desu ka?

______________________________________________________
Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com