[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

RE: DEFINITION (Nihongin)
> > Who do I make the check out to?
> > 
> > > syokubutsu ni neoi wo surukoto ha syokubutsu ga yokyu
> > > sareru area wo ou tameni aru bunkai sareta yukiteki na
> > > yohin (fukumu, tadashi dobutsu tindenbutsu he seigensarete
> > > inakatta) wo shiyo suru, seirai no hiyouka no process de aru.
> > > doji ni, sinsyoku wo fuseide ori, jimen karano sikkeno joki
> > > wo gensyo saseru aida, tetsuduki ha sigeki sareta plant
> > > kaihatsu no tameno tsuti wo houhu ni suru.
> 
> Awesome!! You need to include a graphic file though with the original
> script. None of this Gaijin alphabet stuff!! :)
> 
	I'll get right on it.